Goran Tešović

prof. dr. sc. Goran Tešović, dr. med.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za infektologiju
Klinika za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević“

Prof. dr. sc. Goran Tešović rođen je 1965. godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1989. Specijalistički ispit iz infektologije položio je 1998. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita kontinuirano radi u Službi za dječju infektologiju/Zavodu za infektivne bolesti djece, osim tijekom boravka na specijalističkom usavršavanju u Rimu 1998. godine. Od 2010. pročelnik je Zavoda za infektivne bolesti djece. Uža područja stručnoga interesa profesora Tešovića su intenzivno liječenje pedijatrijskih bolesnika, neuroinfektologija, infekcijske komplikacije primarnih i sekundarnih imunodeficijencija, konatalna CMV infekcija te prevencija infektivnih bolesti.
U Katedri za infektologiju radi od 1998. godine, a za redovitog je profesora za predmet „Infektologija“ izabran 2019. godine. Osim diplomske nastave iz predmeta „Infektologija“, učestvuje i u nastavi na stručnim poslijediplomskim studijima „Infektologija“, „Klinička pedijatrija”, „Klinička mikrobiologija“, „Epidemiologija“. Od školske godine 2006./2007. voditelj je nastave iz infektologije na stručnim poslijediplomskim studijima iz „Infektologije“ i „Kliničke pedijatrije“, a od 2020. i voditelj poslijediplomskog studija iz infektologije.
Aktivno je učestvovao u radu četiriju znanstvenih projekata, a od 2008. – 2014. bio sam voditelj znanstvenoga projekta „Nove metode u dijagnostici akutnih nebakterijskih upala SŽS-a u djece“ kojega je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
U svom dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je veći brojh stručnih i znanstvenih članaka, od kojih se 45 citira u bazi Current Contents.
Profesor Tešović je mentor ili komentor sedam doktorskih disertacija.
Recenzent je u nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa (Vaccine, Epidemiology and Infection, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Croatian Medical Journal, Collegium antropologicum, Acta Clinica Croatica, Paediatria Croatica, Infektološki glasnik, Signa Vitae), a učestvovao je i u recenziji dva sveučilišna udžbenika te nekoliko znanstvenih projekata HRZZ.
Autor je ili koautor poglavlja u šest sveučilišnih udžbenika (Infektologija, Interna medicina, Hitna stanja u pedijatriji, Pedijatrija, Preventivna I socijalna pedijatrija i Klinička infektologija). Urednik je dva sveučilišna udžbenika (Hitna stanja u pedijatriji, Klinička infektologija).
Sudjelovao je u većem broju domaćih i stranih stručnih sastanaka i kongresa kao pozvani predavač.
Glavni je autor prijedloga specijalizacije pedijatrijske infektologije te voditelj specijalističke izobrazbe iz spomenute specijalizacije.
Profesor Tešović je član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za infektivne bolesti, Hrvatskoga društva za hitnu i intenzivnu internističku medicinu, Hrvatskoga pedijatrijskog društva te European Society for Pediatric Infectious Diseases i European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases.