Livia Puljak

prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med.

Livia Puljak je redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Studij medicine je završila i doktorat znanosti obranila na Medicinskom fakultetu u Splitu. Educirala se u SAD-u, Italiji i Kanadi. Njeni znanstveni interesi su znanstvena metodologija, medicina utemeljena na dokazima, klinička epidemiologija i bol. Objavila je više od 200 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima i mentorirala kolege na 50 obranjenih diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Bila je inauguralna voditeljica Hrvatskog Cochranea, a od međunarodne organizacije Cochrane dobila je 2017. godine nagradu Chris Silagy za doprinos razvoju medicine utemeljene na dokazima. U Hrvatskom Cochraneu je voditeljica edukacije. Aktivna je u promoviranju medicine utemeljene na dokazima.