Veselin Škrabić

redoviti prof.prim. dr.sc. Veselin Škrabić, dr.med
pedijatar, subspecijalist endokrinolog-dijabetolog

    Rođen u Splitu 1956. godine. Diplomirao na MF Sveučilišta u Ljubljani 1980. godine. 9.5.2005. obranio sam na Medicinskom fakultetu u Splitu doktorsku disertaciju pod nazivom: “Polimorfizam u genima receptora interleukina 1 i vitamina D kao čimbenici primljivosti za nastanak šećerne bolesti tipa 1”. U 9 mjesecu 2005. godine izabran sam za tajnika katedre za pedijatriju MF u Splitu. 2014. izabran sam u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicine i zdrastva-polje kliničke medicinske znanosti. 2014. izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na MF Sveučilišta u Splitu. 2012. stekao sam zvanje primarijus. Od akademske godine 2000/2001. aktivno sudjelujem I u nastavi pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Mostaru. Pohađao sam veliki broj seminara i simpozija na kojima su obrađivana pojedina područja endokrinološke i dijabetološke problematike. Kao aktivni učesnik sudjelovao sam na mnogo znanstvenih i stručnih skupova ili simpozija u zemlji i inozemstvu. Održao sam niz predavanja na stručnim skupovima, stručnim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem i javnim tribinama te na tečajevima trajne edukacije liječnika I i II kategorije. Sudjelovao sam u nastavi više izbornih predmeta dodiplomske nastave. Sudjelovao sam u nastavi na Poslijediplomskom specijalističkom studiju MF u Rijeci i na MF u Zagrebu. Više puta bio sam član i tri puta predsjednik komisije za obranu naslova: subspecijalist pedijatar endokrinolog-dijabetolog. Bio sam tijekom četiri godine tajnik Pedijatrijske sekcije ZLH podružnica Split. Član sam upravnog odbora Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ. Zamjenik sam predsjednika Društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju HLZ.