Specijalizanti

7. NIP VIRTUAL TEČAJ
SPECIJALIZANTSKI RADOVI

NIP kao trajna poslijediplomska edukacija obnavlja stara i nudi usvajanje novih znanja i vještina koji se odmah mogu implementirati u svakodnevnu praksu, osnažuje multidisciplinarni i holistički pristup zdravlju djece, objedinjuje stručne intervencije na razini primarne, sekundarne i tercijarne pedijatrijsku zdravstvene zaštite.

NIP ostaje vjeran svojoj tradiciji i u ovim izazovnim vremenima potiče i istraživački rad, dajući priliku specijalizantima pedijatrije da prezentiraju stručnoj zajednici svoje radove te predstave sebe, svoje mentore i ustanove u kojima stasaju kao budući nositelji zdravstvene skrbi djece.
Na NIP 2021. natječaj za najbolji specijalizantski rad se mogu prijaviti specijalizanti pedijatrije i njihovi mentori s izvornim radom koji do sada nije bio objavljen.

PROTOKOL ZA PRIJAVU SPECIJALIZANTSKOG RADA

7. NIP VIRTUAL 2021.

OTVOREN NATJEČAJ ZA NAJBOLJI SPECIJALIZANTSKI RAD I NAJBOLJEG MENTORA

Na adresu nip@pedijatrija.hr potrebno je dostaviti:

 • naslov rada
 • imena i prezimena autora
 • ime i prezime prezentera rada
 • ime, prezime i titulu mentora rada
 • ustanovu u kojoj je rad izrađen
 • sažetak strukturirani do 300 riječi

Prijavu treba dostaviti mailom na adresu nip@pedijatrija.hr do 30.siječnja 2021.

Povjerenstvo će pregledati zaprimljene radove i odlučit o načinu prezentacije.

Prezenter i mentor najboljeg rada bit će nagrađeni kotizacijama na 8. NIP.

Prezenter najboljeg specijalizantskog rada 7. NIP VIRTUAL 2022. dobiva i poklon bon smještaja u hotelu održavanja 8. NIP-a. 

Članovi Povjerenstva za izbor najboljeg specijalizantskog rada 7. NIP 2021. su (abecednim redom):

 1. doc. prim. dr. sc. Irena, Bralić, stručna voditeljica trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa Novi izazovi u pedijatriji-NIP, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (predsjednica Povjerenstva)
 2. doc. dr.sc. Alenka Gagro, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, tajnica Hrvatskog pedijatrijskog društva
 3. prof. dr.sc. Jelena Roganović, predstojnica Klinike i Katedre za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 4. prim. dr. Ivica Škoro, predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Osijek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
 5. prof. dr. sc. Veselin Škrabić, predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 6. prof. dr.sc. Jurica Vuković, predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, predstojnica Klinike za pedijatriju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

ABECEDNI POPIS PRIJAVLJENIH SPECIJALIZANTSKIH RADOVA

Naslov rada: Moyamoya like sindrom
Autori: Ivan Abaza, Branka Polić, Eugenija Marušić, Marija Meštrović, Joško Markić, Dragan Dragičević
Prezenter: Ivan Abaza
Mentor: doc.dr.sc. Branka Polić
Ustanova: KBC Split

Naslov rada: Važnost serumske koncentracije adalimumaba i protutijela na adalimumab u sekundarnom gubitku terapijskog odgovora u bolesnika s juvenilnim idiopatskim artritisom
Autor: Nikolina Benco Kordić, Ana Kozmar, Alenka Gagro
Prezenter: Nikolina Benco Kordić, dr.med
Mentor: doc.dr.sc. Alenka Gagro, dr.med
Ustanova: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16

Naslov rada: Tranzitorna eritroblastopenija djetinjstva- prikaz slučaja
Autori: Nika Brajenić, Jelena Roganović;
Prezenter: Nika Brajenić;
Mentor: Prof.dr.sc. Jelena Roganović, dr.med.;
Ustanova: Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka

Naslov rada: Eozinofilni ezofagitis u pedijatrijskoj populaciji – naša iskustva
Autori: Matea Crnković Ćuk, Barbara Perše, Orjena Žaja
Prezenter: Matea Crnković Ćuk
Mentor: doc. dr. sc. Orjena Žaja
Ustanova: Klinika za pedijatriju, KBC Sestre milosrdnice

Naslov rada: Višestruki apscesi mozga kao posljedica infektivnog endokarditisa: prikaz slučaja
Autori: Martin Demo, Suzana Demo, Branka Polić
Prezenter: Martin Demo, dr. med.
Mentor: Doc. prim. dr. sc. Branka Polić
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, KBC Split

Naslov rada: Mikrobiološki izolati donjeg dišnog puta mehanički ventilirane djece liječene u Zavodu za intenzivnu pedijatriju
Autori: Suzana Demo, Iva Turić, Martin Demo, Branka Polić
Prezenter: Suzana Demo, dr. med.
Mentor: Doc. prim. dr. sc. Branka Polić
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, KBC Split

Naslov rada: IgA vaskulitis i COVID-19 u dječjoj dobi – Prikaz slučaja
Autori: Iva Hižar, Ana Močić Pavić, Suzana Ožanić Bulić, Jasmina Vraneš, Petar Šenjug, Danica Galešić Ljubanović, Alenka Gagro
Prezenter: Iva Hižar, dr.med.,specijalizantica pedijatrije
Mentor: Doc.dr.sc. Alenka Gagro, dr.med.specijalist pedijatar
Ustanova: Klinika za pedijatriju, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

Naslov rada: True Drug Sensitization to Co-amoxiclav During Acute Infectious Mononucleosis
Autori: Ivona Janeš, dr. med.; Marta Navratil, dr. med.
Prezenter: Ivona Janeš, dr. med.
Mentor: Marta Navratil, dr. med.
Ustanova: Klinika za dječje bolesti u Zagrebu

Naslov rada: Prolazni (sekundarni) pseudohipoaldosteronizam tip 1 u muškog dojenčeta s uroinfekcijom i unilateralnom hidronefrozom zbog primarnog opstruktivnog megauretera
Autori: Kovačević A, Crnković Ćuk M, Žaja O, Požgaj Šepec M, Roić G, Valent Morić B, Trutin I
Prezenter: Ana Kovačević, dr.med.
Mentor: Ivana Trutin, dr.med.
Ustanova: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

Naslov rada: Utjecaj COVID-19 pandemije na specijalizante: presječno istraživanje
Autori: Paola Krnjaić, Anja Barač, Nikola Vujnović, Nino Matas, Edita Runjić, Marija Rogoznica, Antonia Jeličić Kadić, Joško Markić
Prezenter: Paola Krnjaić, dr.med., specijalizant pedijatrije
Mentor: Prof dr.sc. Joško Markić, dr.med.
Ustanova: KBC Split, Ob Dubrovnik

Naslov rada: Serum amyloid A (SAA) in inflammatory rheumatic diseases: a compendious review of a renowned biomarker / Serumski amiloid A (SAA) u upalnim reumatskim bolestima: pregled dosadašnjih spoznaja o renomiranom biomarkeru
Autori: Iva Sorić Hosman, Ivanka Kos, Lovro Lamot
Prezenter: Iva Sorić Hosman
Mentor: dr.sc.Lovro Lamot, dr.med.specijalist pedijatrije i uže specijalnosti iz pedijatrijske reumatologije
Ustanova: Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb

Naslov rada: Zahvaćenost probavnog sustava kao rizični čimbenik za razvoj nefritisa u sklopu IgA vaskulitisa
Autori: Mario Šestan, Nastasia Kifer, Marijan Frković, Matej Šapina, Saša Sršen, Mateja Batnožić Varga, Aleksandar Ovuka, Martina Held, Ana Gudelj Gračanin, Ana Kozmar, Stela Bulimbašić, Marijana Ćorić, Gordana Laškarin, Alenka Gagro, Marija Jelušić
Prezenter: Mario Šestan
Mentor: Marija Jelušić, redovita profesorica pedijatrije, specijalistica pedijatrije, uže specijalizacije: pedijatrijska reumatologija, klinička imunologija i alergologija
Ustanova: Klinički bolnički centar Zagreb i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naslov rada: Kronična hiponatremija uzrokovana tumorom maksilarnog sinusa – prikaz slučaja
Autor: Ana Šimić
Prezenter: Ana Šimić
Mentor: Prof.dr.sc. Veselin Škrabić, dr.med. – predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split
Ustanova: KBC Split

Naslov rada: Varijabilnost krvnog tlaka u djece s esencijalnom hipertenzijom- što na nju utječe?
Autor: Iva Škorić, dr.med., specijalizant pedijatrije
Prezenter: Iva Škorić, dr.med. specijalizant pedijatrije Klinike za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice
Mentor: Ivana Trutin, dr. med. specijalist pedijatrije, subspecijalist dječje nefrologije, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice
Ustanova: Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Zagreb

Naslov rada: Utjecaj pandemije Covid-19 na prevalenciju dijabetičke ketoacidoze za vrijeme preventivne kampanje u djece i adolescenata s novootrkivenom šećernom bolesti Tip 1
Autori: Darija Tudor, Marko Šimunović
Prezenter: Darija Tudor, dr.med.
Mentor: prof.prim.dr.sc. Veselin Škrabić, dr.med.
Ustanova: Klinika za dječje bolesti, KBC Split

NAJBOLJI SPECIJALIZANTSKI RAD I PREZENTER
PO OCJENI POVJERENSTVA:

Naslov rada: Utjecaj COVID-19 pandemije na specijalizante: presječno istraživanje

Prezenter: Paola Krnjaić, dr. med., specijalizant pedijatrije
Mentor: prof. dr. sc. Joško Markić, dr.med.
Ustanova: OB Dubrovnik, KBC Split

NAJBOLJI SPECIJALIZANTSKI RAD I PREZENTER
PO OCJENI PUBLIKE:

Naslov rada: Prolazni (sekundarni) pseudohipoaldosteronizam tip 1 u muškog dojenčeta s uroinfekcijom i unilateralnom hidronefrozom zbog primarnog opstruktivnog megauretera

Prezenter: Ana Kovačević, dr.med.
Mentor: Ivana Trutin, dr.med.
Ustanova: KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb

Članovi Povjerenstva za izbor najboljeg specijalizantskog rada 7. NIP 2021.

doc. prim. dr. sc. Irena Bralić

Stručna voditeljica trajne izobrazbe liječnika iz ciklusa Novi izazovi u pedijatriji-NIP

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (predsjednica Povjerenstva)

doc. dr. sc. Alenka Gagro

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, tajnica Hrvatskog pedijatrijskog društva

prof. dr. sc. Jelena Roganović

Predstojnica Klinike i Katedre za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

prim. dr. Ivica Škoro

Predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Osijek

Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

prof. dr. sc. Veselin Škrabić

Predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Split

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Jurica Vuković

Predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Zagreb

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja

Predstojnica Klinike za pedijatriju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Organizacijski odbor specijalizanata pedijatrije

dr. Ivan Bambir

dr. Klara Čogelja

dr. Katija Pivalica