NIP SEMINAR SPECIJALIZANATA PEDIJATRIJE


1.    Liječenje dojenačkih hemangioma propranololom
        (Ž. Jotanović)

2.    Izvanbolnička upala pluća – prikazi slučajeva
        (M. Božić Bačić)  

3.    Moje treće dežurstvo: kardiološke komplikacije kod dječaka s Duchennovom mišićnom distrofijom
        (K. Pivalica, R. Kuzmanić Šamija)

4.    Kardiopulmonalna reanimacija kao posljedica epileptickog napadaja
        (N.Trifoni)

5.    Melanomi u dječjoj dobi - naša iskustva
        (L. Debeljek Poslek)

6.    Racionalana dijagnostika autoinflamatorne bolesti - prikaz bolesnika
        (A. Đula, A. Gagro)

7.    Akutne metabolicke komplikacije u djece i adolescenata s anoreksijom nervozom
        (M. Crnković, O. Žaja)

8.    Sinkopa ili epilepsija? Analiza pedijatrijskih pacijenata s gubitkom svijesti liječenih na klinici za dječje bolesti od 2014. do 2019.
        (I. Abaza, R.  Kuzmanić Šamija)

9.    Friedreichova ataksija: Hrvatsko dijete sa rijetkim missence mutacijom - prikaz slučaja
        (D. Topić, R. Kuzmanić Šamija)

10.    Moyamoya like sindrom
        (I. Abaza, R. Kuzmanić Šamija)

11.    Važnost serumske koncentracije adalimumaba i protutijela na adalimumab u sekundarnom gubitku terapijskog odgovora u bolesnika s juvenilnim idiopatskim artritisom
        (N. Benco Kordić, A. Kozmar, A. Gagro)

12.    Tranzitorna eritroblastopenija djetinjstva- prikaz slučaja
        (N. Brajenić, J. Roganović)

13.    Eozinofilni ezofagitis u pedijatrijskoj populaciji – naša iskustva
        (M. Crnković Ćuk, B. Perše, O. Žaja)

14.    Višestruki apscesi mozga kao posljedica infektivnog endokarditisa: prikaz slučaja
        (M. Demo, S. Demo, B. Polić)

15.    Mikrobiološki izolati donjeg dišnog puta mehanički ventilirane djece liječene u Zavodu za intenzivnu pedijatriju
       (S. Demo, I. Turić, M. Demo, B. Polić)

16.    IgA vaskulitis i COVID-19 u dječjoj dobi - Prikaz slučaja
       (I. Hižar, A. Močić Pavić, S. Ožanić Bulić, J. Vraneš, P. Šenjug,  D. Galešić Ljubanović, A. Gagro)

17.    True Drug Sensitization to Co-amoxiclav During Acute Infectious Mononucleosis
       (I. Janeš, M. Navratil)

18.    Prolazni (sekundarni) pseudohipoaldosteronizam tip 1 u muškog dojenčeta s uroinfekcijom i unilateralnom hidronefrozom zbog primarnog opstruktivnog megauretera
        (A. Kovačević, M. Crnković Ćuk, O. Žaja, M. Požgaj Šepec, G. Roić, B. Valent Morić, I. Trutin)

19.    Utjecaj COVID-19 pandemije na specijalizante: presječno istraživanje
        (P. Krnjaić,  Bara A., Vujnović N. , N. Matas, E.Runjić, M. Rogoznica, A. Jeličić Kadić, J. Markić)

20.    Serum amyloid A (SAA) in inflammatory rheumatic diseases: a compendious review of a renowned biomarker / Serumski amiloid A (SAA) u upalnim reumatskim bolestima: pregled dosadašnjih spoznaja o renomiranom biomarkeru
        (I. Sorić Hosman, I. Kos, L. Lamot)

21.    Zahvaćenost probavnog sustava kao rizični čimbenik za razvoj nefritisa u sklopu IgA vaskulitisa
        (M. Šestan, N. Kifer, M. Frković, M. Šapina, S. Sršen, M. Batnožić Varga, A.Ovuka, M. Held, A. Gudelj Gračanin, A. Kozmar, S. Bulimbašić, M. Ćorić, G. Laškarin, A. Gagro, M. Jelušić)

22.    Kronična hiponatremija uzrokovana tumorom maksilarnog sinusa - prikaz slučaja
         (A. Šimić, V. Škrabić)

23.    Varijabilnost krvnog tlaka u djece s esencijalnom hipertenzijom- što na nju utječe?  
        (I. Škorić, I. Trutin)

24.    Utjecaj pandemije Covid-19 na prevalenciju dijabetičke ketoacidoze za vrijeme preventivne kampanje u djece i adolescenata s novootrkivenom šećernom bolesti Tip
         (D. Tudor, M.Šimunović,  V.Škrabić)
 

Newsletter

Unesite svoj email da se pretplatite na novosti

Search